Ban lãnh đạo

CTHĐQT kiêm TGĐ - Ông VÕ TẤN THỊNH

Là người sáng lập công ty Thịnh Phát, ông Thịnh trực tiếp xác định mục tiêu xây dựng chiến lược cho công ty ngay những ngày đầu tiên.